1

Her på siden finder du:

Foreningens formål

Bestyrelsen

Vedtægter for Senior Tours

MødereferaterForeningens formål.
 

    Aktivitetsoversigt for Rejseforeningen
For at gøre planlægningen lettere for både medlemmer og bestyrelse arbejder vi på, at opstille en plan over hvor mange ture, længere eller kortere, udenlands eller indenlands, der er basis for, ud fra de ønsker medlemmerne fremkommer med. Informationer om fastlagte rejser vil blive udsendt i god tid pr. e-mail eller med almindeligt brev, efterhånden som planlæggelsen falder på plads.

    Endagsture
Det tilstræbes, at gennemføre 2 til 4 endagsture om året. Ved tilstrækkelig tilslutning kan ture udføres med bus – hvorimod ture med mindre tilslutning udføres ved kørsel i medlemmernes egne biler, således at vi er så mange i hver bil som muligt.

     Rejser af længere varighed
Der tilstræbes at udføre mindst 1 længerevarende rejse hvert år. Varighed mellem 5 og 10 dage.
Det er fastlagt at rejser af flere dages varighed, skal finde sted i maj og september.
Disse ture kan være indenlandske, men har dog, indtil nu, fortrinsvis været udenlandske.
Det er bestyrelsens fornemmelse at disse rejser skal være til overkommelige priser, således at flest mulige medlemmer vil kunne finde en rejse efter egne interesser og dermed sikre tilslutning nok.

    Planlægning
Som bestyrelsen har erfaret, er det vigtigt at foreningen er ude med planlægning i god tid overfor rejseselskaberne, således at vi sikrer os den ønskede rejse i det omfang medlemmerne forventer.
Derfor bliver forhandlingerne med rejseselskaberne startet så snart turene er vedtaget, for at  arrangementet kan være på plads i god tid.

    Medlemsinformationer
Der vil efter behov blive afholdt medlemsmøder eller evalueringsmøder, hvor medlemmerne kan drøfte afholdte og kommende rejsearrangementer
 

Kontingent:
Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling i februar.
Beløbet er pt. 100 kr. årligt som betales i perioden 1.1. og til afholdelse af generalforsamlingen.

For nye medlemmer betales ved indmeldelse i foreningen.
Ved indmeldelse i sidste kvartal af året betales 50 kr. for medlemskab i den periode.

Indbetaling skal ske til Senior Tours konto i Sparekassen Danmark Reg. 9070 Kontonummer 2075378281.

Rejsegarantifonden: Senior Tours arrangerer kun rejser (her menes rejser inkl. transport og indkvartering) med rejseudbyder/ rejsebureauer der er medlemmer af Rejsegarantifonden.

 

Til toppen

    Bestyrelsen for Senior Tours

 

       

 

Formand: Torben Nielsen    
  Kasserer: Lis Thomsen    

 

Bestyrelsesmedlem: Johannes Sørensen    

Bestyrelsesmedlem: Bo Reiff-Larsen    
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Friis    
Suppleant: Søren Hygum    
Suppleant: Søren Højager    
Bilagskontrollant: Erik Pors    
   

Foreningens bank er Sparekassen Danmark
Konto 9070 2075378281
 

   

Du kan kontakte os ved at bruge denne e-mail: seniortourstilst@gmail.com
 

Til toppen

 

Vedtægter for rejseforeningen Senior Tours

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Senior Tours.

Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune, og har udgangspunkt i Kultur - & Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1-3, 8381 Tilst.

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at blive et samlingssted for seniorer såvel som yngre, der har lyst til positivt samvær på ture og rejser, som arrangeres med udgangspunkt i medlemmernes interesser, og til lavest mulig pris.

§ 3. Medlemmer

Medlemskab af foreningen er åbent for alle, som er i stand til at klare sig selv i forbindelse med foreningens rejseaktiviteter.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen, pr. mail eller pr. post, med mindst 1 måneds varsel, og med angivelse af dagsorden som mindst indeholder flg. Punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning som fremlægges af formanden til debat og godkendelse.
 3. Det reviderede regnskab som fremlægges af kassereren til debat og godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent pr. 1.1. i efterfølgende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og intern revisor
 7. Eventuelt

Derudover kan vedtægtsændringer foretages på den ordinære generalforsamling, eller på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne stiller krav herom.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Afstemning på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Der er kun stemmeret på generalforsamlingen, for medlemmer der har betalt kontingent

§ 5. Bestyrelse og tegningsforhold

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer, 2 suppleanter og en intern revisor. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, øvrige poster konstitueres på første bestyrelsesmøde efter valget.

§ 5.1. Valg til bestyrelsen og af intern revisor

 • For 2 år- formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 • For 2 år- Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i lige år
 • For 1 år 2 suppleanter
 • For 1 år en intern revisor

§ 5.2. Tegningsforhold

Foreningen tegnes af:

 • Formanden + et andet bestyrelsesmedlem. Eller ved formandens forfald af
 • Kassereren + et andet bestyrelsesmedlem

§ 6. Økonomi

§ 6.1. Kontingent

Kontingentets størrelse besluttes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 3 mdr. efter generalforsamlingen, slettes som medlem.

§ 6.2. Regnskab

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne. Regnskabsåret er kalenderåret.

Den interne revisor kontrollerer årsregnskabet, herunder at foreningens økonomiske beholdninger er til stede. Derudover sikres, ved stikprøvevis bilagskontrol, at der er dokumentation for udgifter og indtægter.

Herefter godkendes regnskabet af bestyrelsen, forinden det fremsendes til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

§ 6.3. Refusion til bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i ture af 1 dags varighed

På ture af 1 dags varighed kan de turansvarlige samlet modtage et tilskud til deltagelse i turen på 1 x turens pris. Der ydes ikke tilskud til rejser af mere end 1 dags varighed.

§ 6.4. Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter.
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 7. Tilmelding til ture og rejser

Tilmelding til ture og rejser skal ske enten pr. telefon eller skriftlig pr. post eller e-mail. Ved flere tilmeldte deltagere, end der er udbudt pladser, oprettes der venteliste.

Ved tilmelding kan opkræves et depositum, som betales tilbage, hvis Senior Tours aflyser.

Et medlems evt. afbud skal meddeles bestyrelsen skriftligt.

Medlemmerne har selv ansvaret for at tegne en tilstrækkelig afbestillingsforsikring og en rejsesygeforsikring.

§ 7.1. Ture og rejser, der afvikles af en ekstern teknisk rejsearrangør

Ved ture og rejser, der afvikles af en ekstern teknisk arrangør, gælder dennes betingelser f.eks. vedr. betaling af rejsen, afbud m.v.

§ 7.2. Endagsture der afvikles af Senior Tours

Tilmelding er bindende, når turen / rejsen er betalt, med mindre den kan afsættes til et andet medlem på ventelisten.

§ 8. Privatlivspolitik og Cookies

Privatlivspolitik og politik for Cookies er offentliggjort på foreningens hjemmeside www.seniortours.dk, og kan endvidere rekvireres hos bestyrelsen.

 

§ 9. Samarbejde med beslægtede organisationer

Senior Tours kan indgå i samarbejde med beslægtede organisationer og foreninger omkring arrangementer, hvis det skønnes at tjene medlemmernes interesser.

§ 10. Foreningens opløsning

Senior Tours kan kun opløses, hvis to på hinanden indkaldte generalforsamlinger træffer beslutning herom. En evt. kassebeholdning vil ved foreningens opløsning tilfalde beboerne på Kultur- og sundhedscenter Havkær.
Pengene skal anvendes til arrangementer, der er beslægtet med rejseaktiviteter.

Vedtaget på generalforsamlingen 26.2.2019

 
  Til toppen